ROL VAN DE SPORTRAAD

De Sportraad Purmerend is als vrijwilligersorganisatie een overkoepelend orgaan van in de gemeente Purmerend gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad richten zich vooral op de belangenbehartiging van de ruim 45 aangesloten verenigingen, de bevordering van de sport in Purmerend in al haar verschijningsvormen en stimulering van de sportdeelname. 

ADVISEUR EN INTERMEDIAIR

De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair tussen de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek op lokaal en provinciaal niveau. Verder adviseert zij het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over het lokale sportbeleid.

COMMUNICATIE

Goede communicatie tussen alle betrokkenen is van zeer groot belang. Lokaal bestaat de communicatie uit de vijfhoek: verenigingen – Spurd – gemeente – politiek – Sportraad. Hierin is ook het onderwijs regelmatig gesprekspartner. Tevens wordt door de Sportraad de communicatie onderhouden met verschillende maatschappelijke instellingen, en bestuurders en personen die zich met sport bezighouden.

PORTEFEUILLES

Voor het onderhouden van de contacten met de verenigingen heeft het bestuur een verdeling gemaakt in een drietal clusters (binnensporten, buitensporten en overige sporten). Indien gewenst hebben één of meerdere bestuursleden contact met de betreffende verenigingen. Onderwerpen die veelal aan de orde komen zijn organisatie, financiën en (externe)communicatie. Verder is er binnen het bestuur een verdeling gemaakt voor de verschillende aandachtsgebieden en projecten.