NIEUWJAARSTOESPRAAK VOORZITTER

WELKOM
Namens het bestuur van de Sportraad heet ik u van harte welkom en wens u allereerst een gelukkig, gezond en sportief 2017.
In het bijzonder een welkom voor Burgemeester Don Bijl en de wethouders Roald Helm, Mario Hegger en Harry Rotgans, en vertegenwoordigers van de politieke partijen, de gemeente, Spurd en alle verenigingsbestuurders.
En natuurlijk onze eregast van vanavond Margriet de Schutter.

WAAR STAAN WE NU?
Als sportraad kijken we terug op een geslaagd sportief jaar.
1. Landelijk de Olympische successen
2. Lokaal een Olympisch kampioen
3. Start van de bouw van de multifunctionele sporthal
Voor de naam op de gevel zijn drie namen genomineerd die ik straks bekend zal
maken
4. Een zeer geslaagd sportgala
5. Nieuwe initiatieven voor een overdekte atletiek hal, maar ook een schietvereniging
die ambities heeft etc.

RECLAMEBELEID
Buitensportverenigingen hebben wegens het huidige gemeentelijk beleid geen toestemming zgn. naar buiten gerichte reclame aan te brengen. Sponsorinkomsten die gezien de oplopende exploitatiekosten bijzonder welkom zijn. Aan veel verenigingen in omliggende plaatsen is dit wel toegestaan. Wij pleiten dan ook dit jaar voor aanpassing van beleid.

VERBINDING
Alle aanwezigen vanavond hier zijn wel voor een deel verantwoordelijk voor het succes. Dit kan zijn in de rol van initiator, als beslisser, als controleur, dienstverlener maar ook de criticasters, die nog eens een vraag achter de vraag stellen. Iedereen heeft hier een belang bij de sport. Wij als Sportraad zien onze rol hierbij als verbindend en initiërend.

SPURD
Een van de belangrijkste actoren op sportgebied is SPURD. Zij doet (niet altijd zichtbaar) haar werk. Wij zijn blij dat SPURD weer een bestuur heeft. Onze eerste kennismaking geeft veel vertrouwen naar de toekomst om de kracht en betekenis van SPURD verder te versterken.

PURMEREND 3.0
Dat was vorige maand de kop van onze column in het Purmerends Nieuwsblad.
Naar aanleiding van de ambities die de gemeente heeft met de stad, zien we ook voor de sport kansen.
Want met stenen alleen krijg je geen sportieve stad.

UITDAGING MULTIFUNCTIONELE SPORTACCOMMODATIE
Dat de accommodatie er komt is prima en de exploitatie zal bij Spurd in goede handen zijn. Maar de echte uitdaging is het naar ons toe halen van sportieve topevenementen. Maar ook het op de been kunnen brengen van voldoende vrijwilligers. Daar hebben we elkaar voor nodig.

KENNIS DELEN
Bij deze evenementen komen veel vraagstukken kijken. Niet alleen de sportieve organisatie maar ook veiligheid, verkeer, communicatie, slimme sponsoring, goed gebruik maken van de multimedia, begroten, vergunningen etc. Probeer elkaar te vinden en kennis te delen. In sportieve zin: met elkaar zijn we een sportief team.

KUNSTGRAS
Als we het thema van de kunstgrasvelden met rubbergranulaat bij de kop pakken. Door intensieve samenwerking tussen de gemeente en SPURD is er sprake geweest van een snelle en duidelijke berichtgeving en een adequate aanpak om duidelijk te krijgen welke gezondheidsrisico’s er in het geding kunnen zijn.
Rationeel is het opgelost, maar zoals te verwachten blijft een deel van de sporters emotioneel ongerust. Maar het is goed te melden dat er alvast een doorkijk plaats vindt naar de mogelijke alternatieven voor het moment dat we velden gaan renoveren of aanleggen.

SPORT IS EEN BELEIDSINSTRUMENTEN
Dit hebben we vele malen gezegd. Vooral in 2017 willen we dit als topprioriteit van de sportraad verheffen, de tijd is er klaar voor.
Het belang van sport is daarbij tweeledig.
Sociale cohesie
Enerzijds vinden veel mensen het leuk om te sporten en te bewegen.
Bij een vereniging, samen met vrienden of in de vrije natuur. De sociale netwerken binnen sport en bewegen, zowel de vriendenteams als de sportverenigingen geven al jaren invulling aan de participatiesamenleving.

MEER BEWEGEN
Anderzijds is sport en bewegen een middel dat kan bijdragen aan een vitale samenleving zowel wat betreft een gezonde leefstijl als de leefbaarheid in wijken en buurten.
Meer bewegen verbind mensen
Meer bewegen geeft positiviteit
Meer bewegen reduceert onwenselijk sociaal gedrag
Meer bewegen verlaagt de gezondheidsrisico’s
Meer bewegen maakt ook een vergrijzende samenleving vitaal

VOORAL BELEID
De uitdaging voor de sportraad richt zich enerzijds op de breedte sport. Hoe kunnen alle initiatieven die er zijn op bewegingsgebied bij verenigingen en in het openbaar gebied elkaar versterken, in plaats zoals nu soms het geval is elkaar tegen werken.
Anderzijds de topsport dat we als een middel zien om lokaal met iconen de breedtesport te versterken en tevens om Purmerend als prettige leefstad op de kaart te zetten. Wij hebben ons dan ook met enthousiasme aangesloten bij deze initiatieven. Zoals bijvoorbeeld het creëren van een kenniscentrum om topsporters te assisteren met voeding, mental coaching, studie etc.

AANGEPAST SPORTEN
Veel accommodaties en evenementen zijn voor mensen met een beperking lastig te bereiken. Bij buitensportaccommodaties ontbreekt het veelal aan een traplift en invalidentoilet.
Wij zullen steeds kritischer zijn op de toegankelijkheid en doen een beroep op de gemeente om de middelen die haar ter beschikking staan hiervoor te gebruiken.
Algemene toegankelijkheid dient straks overal normaal te zijn.

SPORTGALA
Ook kunnen we met vreugde mededelen dat ook dit jaar weer een Sportgala wordt georganiseerd om op die manier lokale sporters te eren maar ook te motiveren. Na mijn speech zal Bert Slegt daar meer over vertellen.

SPORTNOTA
Om meer synergie te creëren tussen de verschillende actoren, activiteiten en de wet- en regelgeving pleiten we ook voor een nieuwe Sportnota. Deze nota zal na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 dienen te worden opgesteld tot bijvoorbeeld 2025.
Er zal beleid moeten te komen dat integratie brengt tussen:
Wet maatschappelijke ondersteuning
Gezondheidsbeleid
Onderwijsbeleid
Transitie AWBZ naar WMO
Jeugdwet en jeugdbeleid
Specifieke doelgroepen die in beweging moeten komen
Voorzieningen voor gehandicapten
Doorpakken op het initiatief van Special Forces.

Zo’n Sportnota dient als een kompas en moet het beleid en de geldstromen ontkokeren. Met als effect meer focus op het bewegingsbeleid in volle omvang.

TOETSING PARTIJPROGRAMMA’S
Met de verkiezingen in het vooruitzicht, en onze ambitie om weer tot een Sportnota te komen, gaan we als Sportraad in 2017 weer een aantal speerpunten opstellen waarop we de partijprogramma’s gaan toetsen. Het is aan de kiezer te kijken wat deze hier mee doet.
Maar dat het lokaal effect heeft op het stemgedrag is duidelijk.
Zoals u wellicht bekend heeft Staatssecretaris Martin van Rijn daarover recentelijk een voorstel naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

SUBSIDIEAANVRAGEN
Ook is er voor verschillende verenigingen op basis van goede plannen subsidie toegekend door het VSB fonds. Belangrijke stimulansen voor de sport waarvoor wij het fonds opnieuw zeer erkentelijk zijn.

JUBILEA
Tot slot maak ik u attent op een jubileum dit jaar.
Afgelopen zaterdag heeft Duikvereniging Trilobiet haar 50-jarig jubileum mogen vieren. Hartelijk gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.
Voor Atletiekvereniging NEA Volharding belooft het een bijzonder jaar te worden, want in 2017 is het 100 jaar geleden dat de vereniging is opgericht.
Zij hebben een uitgebreid feestprogramma georganiseerd wat loopt van 7 tot en met 21 mei.

NAAM SPORTHAL
Ook heb ik de eer vanavond de genomineerde namen bekend te maken van de nieuwe Multifunctionele Sporthal. Uit de ruim 300 inzendingen heeft het College een Top drie samengesteld waarop gestemd kan worden.
De namen zijn:
Sportcomplex De Beuk
kort en krachtig, gemakkelijk in het taalgebruik, naam is begrip in Purmerend

Sportcomplex Fagos
beuken in het Latijn is Fagos, een knipoog naar de oude Beukenkamp

Purmerdome
groot, vierkant en allure, ook voor naamsbekendheid buiten de regio

Stemmen kan vanaf morgen via www.Sportcomplexpurmerend.nl »

Naam wordt bekend gemaakt bij de opening van het Sportcomplex

TOAST
Toastend op een goed en sportief 2017 waar we nog meer met elkaar de verbinding zoeken en het gesprek aan gaan, hef ik het glas.

René Voorwerk