NIEUWJAARSTOESPRAAK VOORZITTER

Namens het bestuur van de Sportraad heet ik u van harte welkom en
wens ik u allereerst een gelukkig, gezond en sportief 2018.

In het bijzonder een welkom voor onze burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van de politieke partijen, alle verenigingsbestuurders
en het bestuur van Spurd en haar nieuwe directeur Jancor de Boer.

Terugkijkend over het jaar 2017 zijn er voor sportend Purmerend veel belangrijke zaken tot stand gekomen.

Hoogtepunt was de ingebruikname van Sportcomplex De Beuk met vele tevreden gebruikers zowel de verenigingen als ook het onderwijs. Geheel volgens verwachting heeft de nieuwe turnhal geleid tot een intensieve samenwerking tussen Gymnet en Hercules Beemster onder de naam van Turncentrum Waterland.

Bij de hockeyvereniging MHCP is de aanleg van een kunstgrasveld voor
de jongste jeugd gerealiseerd en is toestemming voor de bouw van
2 kleedkamers. De nieuwgebouwde kleedkamers van Purmersteijn worden volgende maand in gebruik genomen.

Voor sportverenigingen is gemeentegarantie in de meeste gevallen noodzakelijk om te kunnen investeren in nieuwbouw of renovatie van bijvoorbeeld hun clubgebouw. Met steun van alle politieke fracties heeft recentelijk herinvoering van de garantstelling plaatsgevonden.

Ook het afgelopen jaar zijn wij veel verenigingen van dienst geweest door het bestuur op onderdelen te helpen, subsidieaanvragen in goede banen te leiden en belangen samen te brengen. Namens het bestuur wil ik daarom ook mijn dank uitspreken aan iedereen die op welke manier ook zijn of haar bijdragen heeft geleverd aan deze activiteiten. In het bijzonder het VSB-fonds Beemster en het Coöperatiefonds van Rabobank Waterland.

Komend jaar ziet de Sportraad als jaar van afronding en beleidsintensivering. Er zijn nog vele dossiers die de aandacht vragen, zoals bijvoorbeeld:

1. Het realiseren van een nieuw onderkomen voor de Rugbyclub Waterland. Het overleg hierover verloopt constructief.

2. Met de verenigingen meedenken over de organisatie van regionale- en landelijke sportevenementen.

3. De toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een functiebeperking

4. Verduurzamen van sportaccommodaties. De energierekening is voor de verenigingen een stevige kostenpost. Besparing hierop is dus een win-win situatie.

5. Voor de bouw van een scholencomplex aan het Karekietpark is recentelijk groen licht gegeven. Er zal dus op korte termijn ook afstemming moeten plaatsvinden over het op te stellen Plan van Eisen voor de daar nieuw te bouwen sportzalen.

6. Om proactief en adequaat de sportbelangen te kunnen blijven behartigen starten we dit jaar met een voorzittersoverleg.

7. Onze mediapartner Rodi is blij met uw kopij over evenementen die worden georganiseerd. Dat is leuk voor de leden en de niet leden. Maar het mag wel wat meer zijn.

Het jaar 2018 is ook het jaar van de verandering.

Een van de belangrijkste actoren op sportgebied is SPURD. Zij doet (niet altijd zichtbaar) haar werk. Wij zien uit naar de samenwerking met de nieuwe directeur om samen met hem de facilitering van sport en bewegen verder te versterken.

In maart staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Tevreden kijken we terug over de manier waarop we de afgelopen jaren hebben samengewerkt met de politiek en het college. De lokale verkiezingen leiden tot een nieuwe balans van krachten binnen de gemeentelijke politiek. Geruststellend hierbij is dat de belangrijkste sportthema’s vroegtijdig met de fracties zijn besproken en daardoor ook in de verschillende programma’s zijn terug te vinden. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Als u de sportparagrafen naast elkaar legt kunt u zelf oordelen door welke partijen sport als belangrijk wordt gezien.

Het is vaak door ons gezegd: sport is een beleidsinstrument.
Vooral in 2018 willen we dit als prioriteit van de Sportraad verheffen,
de tijd is er klaar voor.

Een van de uitdagingen hierbij is Purmerend 2040. Hiervoor bestaat er inmiddels een Kansenkaart. Maar waar staat een toekomstvisie op een gezonde leefomgeving waarbij bewegingsaanbod een prominente plaats in komt nemen? Wij dagen de politiek en de gemeente uit om deze groeiplannen aan te vullen met bewegingsaanbod.

Hierbij hebben we drie speerpunten:
” Bewegen om de hoek moet mogelijk en voor iedereen toegankelijk zijn
” Er dienen daarnaast volwaardige accommodaties te zijn die het aantrekkelijk maken dagelijks te sporten
” Kijken of we onze regiofunctie, in samenwerking met Amsterdam kunnen versterken, door ook ruimte te houden voor de groei van sport en mede hiervoor regionale of landelijke wedstrijden mogelijk te maken.

De Beuk zien we hierbij als positief voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs overdag en verenigingen ’s avonds en in het weekeinde.
De accommodatie nodigt uit tot bewegen en de kosten blijven binnen de perken.

Tot slot maak ik u attent op een jubileum dit jaar. De sportraad bestaat namelijk 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan zijn wij voornemens dit jaar een sportsymposium te organiseren. Binnenkort hoort u hier meer over.

Toastend op een goed en sportief 2018 waar we nog meer met elkaar de verbinding zoeken en het gesprek aan gaan, hef ik het glas.

Een heel fijne avond gewenst.

René Voorwerk
voorzitter