NIEUWJAARSTOESPRAAK VOORZITTER

Namens het bestuur van de Sportraad heet ik u van harte welkom en wens ik u allereerst een gelukkig, gezond en sportief 2019.
In het bijzonder een welkom voor onze burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van de politieke partijen, alle verenigingsbestuurders, vertegenwoordigers van Spurd en onze gastspreker voor vanavond: Robin van Galen.

Onze eerste receptie in deze prachtige sportomgeving. Het eerste jaar heeft De Beuk een volledige bezetting en tevreden gebruikers gekend en zijn veel kinderziektes verholpen.
In 2018 zijn er al wat grote evenementen naar de Beuk gekomen, maar er is meer mogelijk. Dit bewijzen de vele contacten van bonden met verenigingen en SPURD. Eind maart 2019 staan hier wedstrijden voor het NK-heren turnen op het programma. Dat zet Purmerend op de kaart.
Het belang van deze evenementen staat ook vermeld in het collegeprogramma, dus er zal meer energie voor moeten worden vrijgemaakt. Eerder opperden wij daarom een taskforce te vormen om tot concreet actieplan te komen en belemmeringen tot uitvoering van die plannen te overbruggen. Hierbij moet u denken aan de bundeling en gebruikmaken van de organisatiekracht van verenigingen, kalenderafstemming, geld en vergunningen. De uitnodiging voor de taskforce aan gemeente, bedrijfsleven en mogelijk sponsoren blijft bestaan.

Door de gemeenteraadsverkiezingen en de tijd die nodig was voor de collegevorming is het echter binnen de politiek op sportief gebied rustig geweest. De eerste maanden zullen wij in het nieuwe jaar gebruiken om met de fracties weer in contact te treden om actuele sportzaken te bespreken.

Evenals voorgaande jaren bedanken wij mede namens de sportverenigingen het VSB fonds Beemster en het Coöperatieve fonds van de Rabobank. Door hun financiële bijdragen konden noodzakelijke investeringen alsnog gerealiseerd worden.
De terugkeer van een garantstelling door de gemeente gaat ongetwijfeld haar resultaat bewijzen. De nieuwbouw van de rugbyclub en de voorgenomen aanbouw van de accommodatie inclusief twee kleedkamers bij de hockeyvereniging zijn investeringen die niet zonder kunnen.
De komende jaren zal verduurzaming hierbij steeds belangrijker worden. De theorie is dat dit enerzijds milieuwinst oplevert en anderzijds dit de verbruikskosten drukt. De eerste verkenningen om dit concreet uit te werken lopen. Een belangrijke pionier hierbij is bijvoorbeeld handboogschietvereniging de Waterlandschutters, die hebben reeds zonnepanelen en overwegen warmtekracht.

De veranderingen bij Spurd zijn met name merkbaar bij de verenigingsondersteuners. De professionele proactieve bestuurlijk ondersteuning zien we door het verdwijnen van die rol wegvallen. Wij kunnen het niet direct bewijzen maar we zien het afgelopen jaar de bestuurlijke hulpvraag ten aanzien van de Sportraad toenemen. Maar die vraag is vooral reactief van aard. Wij hebben het bestuur met een nieuw lid kunnen versterken om in ieder geval aan deze primaire vraag tegemoet te kunnen komen.

Dat wij als Sportraad alle capaciteit nodig hebben voor deze belangrijke hoofdzaken komt tot uiting in een tweetal voornemens die we niet hebben waargemaakt.
Zo waren wij van plan ons 50-jarig bestaan te vieren met een sportevenement, eventueel te verbinden aan de Sportawards. Dit is niet gelukt. Met alle belanghebbenden is vastgesteld dat dit voor 2019 zowel financieel als organisatorisch geen haalbare kaart was. Nagedacht wordt over een andere opzet die minder inzet vraagt waardoor vanaf 2020 dit belangrijke lokale sportpromotie evenement wel jaarlijks kan terugkeren. Ook het voorzitters overleg hebben we tot een bijeenkomst moeten beperken. Komend jaar zien we dit wel als een belangrijk speerpunt om proactief met de verenigingen in contact te zijn.

Op het reclamegebied zijn er in 2017 politieke besluiten genomen ten aanzien van de uitvoering van het beleid. In tegenstelling tot de verwachtingen is daarvan in 2018 niets zichtbaars tot uitvoering gebracht. Dat is jammer en opnieuw roepen we de belanghebbenden op hier op korte termijn werk van te maken.
Na de Beuk is nu de Karekiet aan de beurt om tot de vorming van een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie te komen. Door overdag onderwijs en ’s avonds verenigingen als gebruiker te hebben is de investering mogelijk hoger, maar de exploitatie voordeliger.

Als Sportraad zijn we weer graag bereid ons actief met de voorbereidingen en als bemiddelaar tussen de gebruikers op te stellen.
Ten aanzien van verengingen zien we veel zaken die de aandacht nodig hebben:
• Purmerend heeft landelijk gezien een lage deelname aan georganiseerde sport
• Minder actieve leden en leden die zich als consument gedragen
• Verenigingen moeten heel veel, bijvoorbeeld de kwalificaties van trainers, VOG eisen en wet- en regelgeving. Was het in 2017 de drank- en horecawet, was het in 2018 de AvG. En je moet. Bestuurdersaansprakelijkheid vergt dit serieus op te oppakken,
• Vanaf dit jaar is het Belastingplan van kracht met belangrijke wijzigingen van de BTW voor sport. Dit gaat zijn uitwerking hebben op de tarieven en de betaalbaarheid van de sport.

We weten dat een goed sportaanbod in goede accommodaties in ieder geval meer leden trekt. Hoe je deze vervolgens mobiliseert blijft een uitdaging. Samenwerking tussen verenigingen om bestuurs- en organisatiekracht te bundelen zien we daarom als een noodzaak, een positief voorbeeld hiervan is het nieuw opgerichte turncentrum Waterland. Met Rodi media is de samenwerking versterkt om in ieder geval via de krant lokale sport aandacht te geven. Opnieuw roepen wij de verenigingen op hiervan gebruik te maken.

Tot slot vinden wij dat een vertaling van het collegeprogramma, de vraagstukken bij de verengingen en de uitdagingen die er op sportief gebied zijn weer om een samenhangend en integraal sportbeleid vragen. Een beleid waaraan voorafgaand alle actoren, zoals verenigingen, SPURD en Sportraad hun inbreng kunnen geven. Ik benadruk vooral het woord voorafgaand. Om daarna een breed gedragen beleid te kunnen uitvoeren. Aspecten die hierbij aan de orde dienen te komen:
• Laagdrempeligheid en gevarieerd sportaanbod van recreatief tot topsport
• Goede en voor gehandicapten toegankelijke accommodaties
• Rationele manier van verduurzamen
• Proactief nadenken over reclame zowel op binnen- als buiten accommodaties
• Reële afschrijvingstermijnen van accommodaties
• Bij de verdichting van de woningbouw ook ruimte te hebben voor beweging zoals Johan Cruijff veldjes en spreiding van sportaanbod
• Bestuurlijke versterking/ ondersteuning van verenigingen

Een heel fijne avond gewenst

René́ Voorwerk voorzitter