Als sportraad kunnen we terugkijken op een succesvol 2017. De ingebruikname van sportcomplex De Beuk kan hierbij als hoogtepunt worden gezien. Maar ook de velen genomineerden voor de Sportawards, waarover u alles op onze website vindt, geeft aan hoe rijk we aan talenten zijn in deze regio. Niet alleen rijk aan talent, ook rijk aan kampioenen en rijk aan de vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat ‘kleine sporters’ hun talenten ontdekken en kunnen groeien in de sport. Een betere stadspromotie bestaat er niet.

AFRONDING EN INTENSIVERING

Komend jaar ziet de Sportraad als jaar van afronding en beleidsintensivering. Er zijn nog vele dossiers die de aandacht vragen zoals toegankelijkheid sportaccommodaties voor mensen met functiebeperking en een sport- en accommodatienota, waarin we vooruitkijken naar de betekenis en de status van accommodaties. Omdat dit veel afstemming vraagt met de verenigingen starten we dit jaar met een zogeheten voorzittersoverleg. In deze overleggen komen bepaalde thema’s aan de orde waarmee we met de lokale sportbestuurders van gedachten willen wisselen.

FIJNE SAMENWERKING

De afgelopen vier jaar kijken we tevreden terug over de manier waarop we hebben samengewerkt met de politiek en het college. Lokale verkiezingen leiden vaak tot een nieuwe balans van krachten binnen de gemeentelijke politiek. Geruststellend hierbij is dat de belangrijkste sporthema’s vroegtijdig met de politieke partijen zijn besproken en daardoor ook in de verschillende programma’s zijn terug te vinden.
In zijn algemeenheid spreken we de wens en het vertrouwen uit dat na de gemeenteraadsverkiezingen er een raad is gekozen die uw belangen goed vertegenwoordigd en dat het nieuw te vormen college hiervan een goede afspiegeling zal zijn.

BEVORDEREN VAN BEWEGEN IS EEN BELEIDSINSTRUMENT

Het is vaak door ons gezegd: bevorderen van bewegen is een beleidsinstrument. Een van de uitdagingen hierbij is Purmerend 2040. Hiervoor bestaat er inmiddels een Kansenkaart. Maar waar staat een toekomstvisie op een gezonde leefomgeving waarbij bewegingsaanbod een prominente plaats in komt nemen?
Wij dagen de politiek en de gemeente uit om deze groeiplannen aan te vullen met bewegingsaanbod.
Hierbij hebben we drie speerpunten: Bewegen om de hoek moet mogelijk zijn en voor iedereen toegankelijk; Volwaardige accommodaties die het aantrekkelijk maken dagelijks te sporten; Kijken of we onze regiofunctie kunnen versterken door ook ruimte te houden voor de groei van sport en mede hiervoor regionale of landelijke wedstrijden mogelijk te maken.

STADSPROMOTIE

De Beuk zien we hierbij als positief voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs overdag en verenigingen ’s avonds en in het weekeinde. De attractieve accommodatie nodigt uit tot bewegen en de kosten blijven binnen de perken. Voor velen is het fijn hier samen te komen en er zijn al ideeën voor grote toernooien. Het is eerder gezegd: ook hiervoor geldt dat er geen betere stadspromotie bestaat.