De gemiddelde Nederlander zal niet weten wat een VOG is. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of als vrijwilliger werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Dit is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

GEEN GARANTIE

Het verleden geeft nooit garantie voor de toekomst maar door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

BELANG

Tijdens de ledenvergadering van de Sportraad heeft onze wethouder Sport toelichting gegeven op het gemeentelijke sportbeleid. In zijn toespraak ging de wethouder o.a. in op het nut en de noodzaak van een VOG. Ook als Sportraad achten wij het belangrijk dat het bestuur van een sportvereniging de VOG standaard gaat invoeren.

GEDRAGSCODES

De NOC*NSF heeft een aantal gedragsregels opgesteld waaraan een vereniging moet voldoen. Als uw vereniging hieraan voldoet kan zij via de NOC*NSF een VOG aanvragen.
In grote lijnen gaat het hierbij om een zorgvuldig aannamebeleid en het benoemen van een vertrouwenspersoon. Deze persoon dient makkelijk toegankelijk te zijn voor de leden en het vermogen te hebben zaken scherp te krijgen en eventuele problemen binnen de vereniging de juiste aandacht te geven.

VERTROUWENSPERSOON

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. Deze functionaris is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders en kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

KOSTEN

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis.