Mede door de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart j.l. is het momenteel een beetje rustig aan het “sportfront”. Het wachten is op het volledig functioneren van de nieuw gekozen raad (men is inmiddels al volop aan het warmdraaien) en natuurlijk op de verdeling van de portefeuilles onder de wethouders. Bij het inleveren van de kopij was dit nog niet bekend.

 

ACCOMMODATIENOTA

De Sportraad is de laatste maanden samen met Spurd en de Purmerendse sportverenigingen druk geweest met het opstellen van een accommodatienota. De gemeente Purmerend wenst n.l. inzicht te krijgen in de vraag en het aanbod aan sportaccommodaties voor de periode tot en met 2026. Op basis van dit inzicht wil de gemeente bepalen welk aanbod aan sportvoorzieningen nu en in de toekomst nodig is. Inmiddels is de concept accommodatienota aan de gemeente aangeboden. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders om aan de hand van dit advies en de opmerkingen een standpunt te bepalen. Zodra men hier een standpunt over heeft ingenomen, zal het college de nota ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

MULTIFUNCTIONELE SPORTACCOMMODATIE

Natuurlijk heeft ook de nieuw te realiseren multifunctionele sportaccommodatie en turnhal nog steeds onze aandacht. Met vele belanghebbenden ervaren wij een oorverdovende stilte rond dit project. Onder regie van Spurd is er een plan van eisen opgesteld. Met alle verenigingen en het onderwijs zijn gesprekken gevoerd over onder andere de indeling, inrichting, tribunes, verlichting, akoestiek en luchtcirculatie. Daar ook de scholen van de nieuwe sportaccommodatie gebruik gaan maken moest er wel het één en ander extra aangepast worden want het onderwijs stelt weer andere eisen aan het gebruik van de accommodatie dan de sportverenigingen. Inmiddels zijn de gesprekken afgerond en ligt er een pakket van eisen waarvoor draagvlak is bij alle toekomstige gebruikers.

REDENEN VOOR DE MULTIFUNCTIONELE SPORTACCOMODATIE

Maar waarom is de nieuwe multifunctionele sportaccomodatie zo belangrijk voor Purmerend? Allereerst is een van de belangrijkste sportaccomodaties van Purmerend ‘De Beukenkamp’ aan vervanging toe. Ook is er in Purmerend dringende behoefte aan sportzalen voor zowel het onderwijs als voor een aantal sportverenigingen. Er zijn al verenigingen en sporttalenten die naar andere gemeenten voor geschikte accomodaties gaan. V.w.b de accommodatie is dit met name bij het turnen, korfbal en basketbal het geval.

Nu het nieuwe college is geinstalleerd zal de Sportraad zich sterk maken dat zo snel mogelijk tot de aanbesteding van dit project kan worden overgegaan. Maar minstens zo belangrijk is dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over de verplaatsing van de rugbyclub. Anders kan er niet met de bouw van de sportaccommodatie begonnen worden.

De Sportraad